Πολιτική Απορρήτου

Δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή μου στην λέσχη «Benelli Moto Hellas Club» όπως συλλέγει, φυλάσσει  και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Έχω ενημερωθεί ότι:

  • Το Benelli Moto Hellas Club (BMHC) θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική η έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση.
  • Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό άδειας οδήγησης, ομάδα αίματος κ.α.
  • Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την πραγμάτωση των σκοπών του Benelli Moto Hellas Club (BMHC) όπως περιγράφονται στο καταστατικό του.
  • Η παροχή προσωπικών δεδομένων που με αφορούν στο Benelli Moto Hellas Club (BMHC), αποτελεί νομική υποχρέωση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.
  • Το Benelli Moto Hellas Club (BMHC) μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα μου, μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες του ή μέλη του Δ.Σ. για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές/υπηρεσίες για συμμόρφωση με το Νόμο.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν:

  • Ενημέρωσης – πρόσβασης – διόρθωσης ή τροποποίησης – διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – περιορισμού επεξεργασίας – γνωστοποίησης – φορητότητας δεδομένων – εναντίωσης στην επεξεργασία – στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του  Benelli Moto Hellas Club (BMHC) – καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.
  • Η ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μου πριν την ανάκλησή της.
  • Σε περίπτωση που το Benelli Moto Hellas Club (BMHC) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που με αφορούν, το αίτημα μου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

Έχω επίσης ενημερωθεί ότι:

  • Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.dpa.gr και ότι μπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα στην διεύθυνση contact@dpa.gr, να γνωστοποιήσω περιστατικό παραβίασης στην διεύθυνση databreach@dpa.gr και να υποβάλλω καταγγελία στην διεύθυνση complaints@dpa.gr.